Ερμάρια σκευών (2)

Ερμάριο επιτοίχιο (5)

Ερμάριο κέντρου (7)