Ερμάρια σκευών (2)

Ερμάριο επιτοίχιο (2)

Ερμάριο κέντρου (3)