Ερμάρια σκευών (3)

Ερμάριο επιτοίχιο (6)

Ερμάριο κέντρου (8)